Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej „Od wyobraźni do kreacji”

Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej „Od wyobraźni do kreacji”

I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Dydaktyczna
Dziecko w przestrzeniach edukacji artystycznej
„Od wyobraźni do kreacji”

25 kwietnia 2017 roku

Pracownicy Zakładu Pedagogiki Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze zapraszają do aktywnego uczestnictwa w konferencji naukowej poświęconej różnym wymiarom i przestrzeniom bycia, współbycia i stawania się świadomym odbiorcą, współtwórcą i twórcą sztuki w ramach edukacji artystycznej.

Organizatorzy pragną zaprosić do szerszej dyskusji na następujące tematy:

1.      Edukacja kulturalna i estetyczna w instytucjach edukacyjnych
2.      Dziecko w świecie kultury – kultura w świecie dziecka.
3.      Sztuka jako nośnik wartości w edukacji dziecka.
4.      Przestrzenie edukacji artystycznej (rodzina, przedszkole, szkoła, domy kultury).
5.      Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności i twórczości w ramach edukacji nieformalnej i formalnej.
6.      Twórcze wychowanie i wychowanie do twórczości.
7.      Wychowanie estetyczne w wielostronnym rozwoju dziecka.
8.      Muzyka, plastyka, teatr na różnych szczeblach edukacji.

Komitet organizacyjny konferencji:

dr Beta Telążka – przewodnicząca
dr Elżbieta Zieja, z-ca przewodniczącej
prof. KPSW dr hab. Maciej Kołodziejski, z-ca przewodniczącej
dr Maria Huchrak

Opłatę konferencyjną, wynoszącą 150 PLN, należy wpłacać na konto uczelni do dnia 14 kwietnia 2017 r. z dopiskiem konferencja – dziecko.

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w jeleniej Górze
ul. Lwówecka 18
58-503 Jelenia Góra

Nr konta: BZ WBK S.A. I/O Jelenia Góra  90 1090 1926 0000 0005 1400 5976

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy przesłać elektronicznie na adres maciej.kolodziejski@kpswjg.pl  do dnia 14 kwietnia 2017  r.

Uczestnicy konferencji organizują ewentualne noclegi we własnym zakresie.

Skład komitetu naukowego >>>

Planowany program >>>

patronat nad konferencją:

Polskie stowarzyszenie muzyczne

Formularz zgłoszeniowy Formularz zgłoszeniowy» [ 27.00 kB ]
instagram
instagram
instagram