Cudzoziemcy

Oferta edukacyjna

Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych 

w Jeleniej Górze

dla studentów nieposiadających obywatelstwa polskiego

 

I. Cudzoziemcy, którzy mogą studiować bezpłatnie - na zasadach obowiązujących obywateli polskich z prawem do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg:

 

 
1. Posiadacze ważnej Karty Polaka;
2. Cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się (karta stałego pobytu);
3. Pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego UE, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Polski;
4. Cudzoziemcy, którym na terytorium Polski udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu połączenia z rodziną;
5. Obywatelom (lub członkom rodzin takiego obywatela) państw członkowskich Unii Europejskiej posiadającym środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania się podczas studiów, nie przysługują świadczenia z zakresu pomocy materialnej. Przysługuje im natomiast stypendium rektora dla najlepszych studentów. 
 

II. Cudzoziemcy, którzy mogą studiować na zasadach odpłatności – na podstawie decyzji rektora, bez prawa do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomóg:

 

1. Obywatele państw trzecich posiadający odpowiednie zezwolenia na zamieszkanie lub pobyt w Polsce;
2. Posiadacze ważnej Karty Polaka, rezygnujący z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
3. Obywatele państw członkowskich UE, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych.
 
OPŁATY
 
Wysokość opłaty semestralnej dla cudzoziemców w roku akademickim 2021/2022 jest ustalona Zarządzeniem Rektora KANS z 16 lipca 2021, dostępnym TUTAJ.
 
W przypadku trudnej sytuacji materialnej cudzoziemca lub w przypadku podjęcia przez niego nauki na drugim kierunku studiów lub kształcenia w innej formie na warunkach odpłatności, rektor, na wniosek studenta, może obniżyć opłatę za studia lub zwolnić z niej całkowicie.
 

Studia prowadzone są w języku polskim, lecz możliwe jest studiowanie na kierunku "Filologia angielska" nie znając języka polskiego.

instagram
instagram
instagram