MCSM

MCSM

>> Strona główna projektu MCSM <<<

>>> Aktualności projektu <<<

>>> Szczegółowy harmonogram projektu <<<

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej znajduje się w budynku Wydziału Nauk Medycznych i Technicznych(budynek nr.3) na II piętrze i obejmuje sale 203, 206,208, 209, 211, 212, 213.

Główną ideą MCSM jest trening zespołów pielęgniarskich na wielu poziomach i specjalizacjach świadczenia opieki medycznej, począwszy od wstępnej oceny pacjenta, poprzez wykonywanie niezbędnych procedur pielęgniarskich, poszczególne oddziały szpitalne oraz pracownie doskonalenia zawodowego dla Studentów kierunku Pielęgniarstwa. Rozwiązanie takie prowadzi „pacjenta” – konkretny przypadek kliniczny, przez symulowany system opieki zdrowotnej, a także umożliwia obiektywną weryfikację nabywanych umiejętności.

Kształcenie praktyczne z wykorzystaniem symulacji oparte jest na odtworzeniu konkretnej sytuacji klinicznej w warunkach pracowni dydaktycznej. W symulowanych warunkach klinicznych realizowane jest nauczanie umiejętności praktycznych w zakresie przedmiotów klinicznych o charakterze zabiegowym i niezabiegowym oraz tzw. Umiejętności „miękkich”, czyli nabywanie kompetencji społecznych.

W przyszłości MCSM służyć będzie również innym podmiotom, do których należą: Państwowe Pogotowie Ratunkowe, Państwowa Straż Pożarna, Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Karkonoska grupa regionalna) do systematycznego podnoszenia umiejętności zawodowych.

W skład Centrum Symulacji Medycznej KPSW wchodzi 7 pracowni powstałych ze zmodernizowanych dotychczas wykorzystywanych sal dydaktycznych. W salach zmodernizowane zostały instalacje elektryczne, teletechniczne, sieci strukturalnej, wodno-kanalizacyjne. Część pomieszczeń została wyposażona w klimatyzację oraz instalację gazów medycznych. Pomiędzy salą wysokiej wierności a sterownią i salą egzaminacyjną OSCE zamontowane zostały weneckie lustra . Sala wysokiej wierności, sala egzaminacyjna OSCE oraz sala ALS/BLS wyposażona jest w system audio video umożliwiający nagrywanie sesji szkoleniowych i egzaminów OSCE z zachowaniem zsynchronizowanego zapisu audio – video z elektronicznie wypełnianą check listą i symulowanym stanem pacjenta standaryzowanego lub fantomu.

1) Sala opieki pielęgniarskiej wysokiej wierności o powierzchni 73,50m2 (212)

Sala wyposażona jest w wysokiej klasy symulatory: pacjenta dorosłego  z modelem fizjologicznym CAE Apollo (wersja Prehospital), dziecka CAE PediaSIM i niemowlęcia CAE BabySIM. Wykorzystanie zaawansowanych symulatorów odzwierciedlających rzeczywistych pacjentów pozwala na poszerzanie wiedzy i zdobywanie praktycznych umiejętności, uczenie się pracy zespołowej oraz postępowania w różnych skomplikowanych przypadkach klinicznych.   W Sali znajdują się dwa łóżka intensywnej terapii, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, inkubator otwarty oraz defibrylator manualny z funkcją AED. Wyposażenie Sali uzupełniają most i panel medyczny z doprowadzonymi instalacjami gazów medycznych. Całość wyposażenie uzupełniają pompa infuzyjna strzykawkowa, pompa infuzyjna objętościowa, respirator i ssak próżniowy oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego. Do sali wysokiej wierności przylega pomieszczenie kontrolne tzw. Sterownia (sala 211 o powierzchni 23,26 m2) które wyposażone jest w zestaw umożliwiający osobom prowadzącym sesje symulacyjne kontrolę działania symulatora, kontrolę systemu audio-video, bezpośrednią obserwację ćwiczących, komunikację z ćwiczącymi, zapis i archiwizację plików debriefingu oraz odtwarzanie zapisu debriefingu na sali symulacyjnej i na sali debriefingu.

2) Sala umiejętności technicznych niskiej wierności o powierzchni 63,13 m2 (208)

Sala umiejętności technicznych  przeznaczona dla studentów Pielęgniarstwa. Wyposażona jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem trenażerów prostych i zaawansowanych. Wyposażenie sali stanowią: pielęgnacyjny fantom noworodka, fantom noworodka do nauki dostępu naczyniowego, fantom wcześniaka. Sala wyposażona jest również w trenażery: nauki zabezpieczania dróg oddechowym (dorosły, dziecko, niemowlę), dostępu do naczyniowego obwodowego, dostępu doszpikowego, iniekcji domięśniowych, iniekcji śródskórnych, cewnikowania pęcherza, badania gruczołu piersiowego, konikotomii. Całość uzupełniają modele pielęgnacji: stomii, ran, ran odleżynowych, zakładania zgłębnika oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.

3) Sala umiejętności pielęgniarskich pośredniej wierności o powierzchni 74,57 m2 (209)

Wyposażenie sali zapewnia warunki do realizacji ćwiczeń z zakresu podstaw pielęgniarstwa i badań fizykalnych. Sala wyposażona jest w profesjonalne szpitalne łóżka ortopedyczne, specjalistyczne szpitalne łóżko z przechyłami bocznymi, panel medyczny nadłóżkowy z doprowadzonymi wybranymi mediami, zestaw do nauki przemieszczania pacjentów, wózek inwalidzki. Wyposażenie sali stanowi również zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta dorosłego CAE Juno w wersji COMPLETE oraz zaawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego. Dodatkowym wyposażeniem są: stanowisko do iniekcji, aparat EKG, zestaw do profilaktyki przeciwodleżynowej, wózek reanimacyjny z wyposażeniem, wózek transportowy, zestaw sprzętu do pielęgnacji i higieny pacjentów, ssak elektryczny i zestaw drobnego sprzętu medycznego.

4) Sala symulacji z zakresu ALS (Advanced Life Support) /BLS (Basic Life Support) o powierzchni 57,96 m2 (206)

Sala wyposażona w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z zakresu zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz udzielania pierwszej pomocy. Sala wyposażona jest między innymi w zaawansowany fantom ALS osoby dorosłej CAE Ares oraz zaawansowane fantomy PALS dziecka i niemowlęcia. Dodatkowym wyposażeniem są fantomy BLS dorosłego, dziecka i niemowlęcia. W Sali znajduje się również defibrylator manualny z funkcją AED oraz defibrylator automatyczny – treningowy AED.  Całość wyposażenie uzupełniają plecak ratowniczy z wyposażeniem oraz zestaw drobnego sprzętu medycznego.

5) Sala debriefingu o powierzchni 21,09 m2 (203)

Sala wyposażona jest w zestaw sprzętu multimedialnego (komputer + tablica/ekran interaktywny 65”) umożliwiający prowadzenie briefingu/debriefingu.

6) Sala egzaminacyjna OSCE o powierzchni 27,89 m2 (213)

Sala przeznaczona m.in. do nauki umiejętności badań fizykalnych, wywiadu z pacjentem, komunikacji oraz przeprowadzania egzaminu dyplomowego OSCE (Objective Structured Clinical Examination) metodą symulacji medycznych. W MCSM oprócz zajęć dydaktycznych będą organizowane standaryzowane egzaminy kliniczne OSCE. Sala wyposażona jest w stanowisko komputerowe, system audio-video, kozetkę lekarską, lampę zabiegową, zestaw drobnego sprzętu medycznego.

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Regulamin Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KPSW Regulamin Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej KPSW» [ 216.63 kB ]
instagram
instagram
instagram