Wyniki rekrutacji pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do udziału w wizycie studyjnej

Wyniki rekrutacji pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do udziału w wizycie studyjnej

 

 

 

Wyniki rekrutacji pracowników Karkonoskiej Akademii Nauk Stosowanych w Jeleniej Górze do udziału w wizycie studyjnej

Komisja Rekrutacyjna po dokonaniu oceny złożonych wniosków o udział w wizycie studyjnej, w ramach Projektu pn. „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, zakwalifikowała następujące osoby:

Wyniki w serwisie pracowniczym

instagram
instagram
instagram