Możliwości potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza uczelnią kandydatów na studia w KANS

Senat KANS Uchwałą nr  14/2015 w dniu 20 kwietnia 2015 roku zatwierdził Regulamin organizacji potwierdzania osiągniętych efektów uczenia się poza uczelnią kandydatów na studia w KPSW oraz zasad powołania i działania komisji weryfikującej osiągnięte efekty uczenia się. Na podstawie tego regulaminu wydział posiadający uprawnienia, dla danego kierunku studiów ogłasza wykaz dokumentów niezbędnych do określenia drogi zawodowej kandydata na studia z uwzględnieniem potwierdzenia efektów uczenia się. Rada wydziału ustala  wykaz dokumentów, jakie powinien dostarczyć kandydat na studia występujący o potwierdzenie efektów uczenia się dla danego kierunku studiów i profilu kształcenia oraz ustala dogodny termin składania wniosków dotyczących weryfikacji. W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się można zaliczyć studentowi nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do danego programu kształcenia określonego kierunku i profilu kształcenia, a liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, których można przyjąć na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku i profilu kształcenia.

       Na wniosek kandydata na studia z uwzględnieniem potwierdzenia efektów uczenia się uruchamiana jest procedura potwierdzenia efektów uczenia się realizowana przez powołaną przez radę wydziału dla każdego z kierunków studiów Komisję. W ramach procedury potwierdzenia efektów uczenia się Komisja analizuje dostarczone przez studenta dokumenty wymagane  przy potwierdzaniu efektów uczenia się i porównuje te efekty z matrycą w celu znalezienia odpowiednich kierunkowych efektów kształcenia określonych dla kierunku studiów. Ostatnim etapem jest weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się zaleconymi przez radę wydziału dla danego kierunku studiów odpłatnymi formami sprawdzenia efektów uczenia się (np. egzaminy, zaliczenia, projekt itp.) i sporządzenie protokołu Komisji zawierającego wyniki weryfikacji osiągniętych wyników uczenia się.

instagram
instagram
instagram