Rekrutacja kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w roku 2021/2022 w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia

Rekrutacja kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w roku 2021/2022 w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację
pracowników do udziału w studiach podyplomowych realizowanych
w roku 2021/2022 w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia
i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza
Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej
oraz pracowników administracyjnych.
 
Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający
wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych
w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
Wniosek o udział w studiach podyplomowych należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207)
u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 20 października 2021 r. do godz. 12.00.
instagram
instagram
instagram