Rekrutacja pracowników kadry dydaktycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu

Rekrutacja pracowników kadry dydaktycznej Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w szkoleniach realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry dydaktycznej –nauczycieli akademickich.

Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Wniosek o udział w szkoleniach należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 22 lipca 2021 r. do godz. 12.00.

Załącznik 1 – Regulamin rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.

Załącznik 2 – Formularz wniosku o udział w szkoleniu / studiach podyplomowych / kursie dla nauczycieli akademickich.

instagram
instagram
instagram