Rekrutacja pracowników kadry dydaktycznej KPSW do udziału w szkoleniach realizowanych w roku 2021/2022 w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”

Rekrutacja pracowników kadry dydaktycznej KPSW do udziału w szkoleniach realizowanych w roku 2021/2022 w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację
pracowników do udziału w szkoleniach realizowanych w roku 2021/2022
w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry dydaktycznej – nauczycieli akademickich.
 
Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone
w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
Wniosek o udział w szkoleniach należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek
w terminie do 14 października 2021 r. do godz. 14.00.
instagram
instagram
instagram