Rekrutacja pracowników  KPSW w Jeleniej Górze do udziału w studiach podyplomowych

Rekrutacja pracowników KPSW w Jeleniej Górze do udziału w studiach podyplomowych

       Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w studiach podyplomowych rozpoczynających realizację w 2020 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
     
          Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.
 
       Uczestnikami studiów podyplomowych mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w studiach podyplomowych realizowanych w ramach Projektu pod nazwą „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
 
       Wniosek o udział w studiach podyplomowych należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 14 października 2020 r. do godz. 12.00.
instagram
instagram
instagram