Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach IT realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu

Rekrutacja pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych KPSW w Jeleniej Górze do udziału w szkoleniach IT realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze ogłasza rekrutację pracowników do udziału w szkoleniach IT realizowanych w 2021 r. w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działania: 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.
 
Ogłoszenie skierowane jest do pracowników Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze – pracowników kadry zarządzającej oraz pracowników administracyjnych.
 
Uczestnikami szkoleń mogą być pracownicy Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji pracowników do udziału w w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn. „Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni”.
Wniosek o udział w szkoleniach należy złożyć w Archiwum Uczelni (bud. Biblioteki nr 13, pokój 207) u Pani Magdaleny Dąbek w terminie do 8 lipca 2021 r. do godz. 12.00.
 
Załącznik 1 - Regulamin rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach, studiach podyplomowych oraz kursach realizowanych w ramach Projektu pn."Podwyższenie jakości kształcenia i zarządzania w Uczelni".
 
Załącznik 2 - Formularz wniosku o udział w szkoleniu / studiach podyplomowych / kursie dla kadry zarządzającej i pracowników administracyjnych.
instagram
instagram
instagram