Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych

Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych

 

 

 

 

Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych w ramach projektu „KPSW - Uczelnia bez barier”

Wyniki rekrutacji pracowników do pełnienia funkcji koordynatora ds. osób w ramach projektu „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych.

Komisja Rekrutacyjna, po dokonaniu oceny złożonych wniosków na pełnienie funkcji koordynatora ds. osób niepełnosprawnych, uwzględniając regulaminowe kryteria uczestnictwa w rekrutacji, dokonała wyboru następujących osób, które uzyskały największą ilość punktów:

Wyniki w serwisie pracowniczym

instagram
instagram
instagram