Zasady etyki publikacyjnej Wydawnictwa KANS

Zarządzenie nr 44/2019
Rektora Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze
z dnia 29 listopada 2019 roku
 
w sprawie: wprowadzenia „Zasady etyki Wydawnictwa Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze”.
 
Na podstawie: § 14 ust. 1 Statutu Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze.
 
§ 1
 
Wydawnictwo Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) stosuje zasady etyki publikacyjnej mające na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym.
 1.  O przyjęciu propozycji wydawniczej do planu decyduje Rada Wydawnicza KPSW, biorąc pod uwagę profil wydawnictwa, tematykę, oryginalność i przydatność dla studentów i nauczycieli akademickich.
 2. Wydawnictwo KPSW stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom i publikacji fałszywych danych. Opracowania autorskie sprawdzane są w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym.
 3. Wydawnictwo KPSW przeciwdziała zjawiskom pominięcie w wykazie autorstwa osób, które tworzyły publikację i przypisanie autorstwa osobom, które nie uczestniczyły w tworzeniu dzieła.
 4. Wydawnictwo KPSW zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów, a w szczególności respektowania prawa do autorstwa oraz decydowania o sposobie oznaczenia autorstwa, dbania o renomę oraz dobrą sławę autorów oraz utworu.
 5. Wydawnictwo KPSW zapewnia rzetelny i profesjonalny proces wydawniczy.
 6. Wydawnictwo KPSW publikuje recenzowane monografie naukowe wnoszące istotny wkład w naukę.
 7. Wydawnictwo KPSW stosuje jednolite standardy kwalifikowania monografii naukowych do publikacji.
 8. Wydawnictwo KPSW zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.
§ 2
Zasady etyczne obowiązujące autorów:
 1.  Autor jest zobowiązany przekazać do Wydawnictwa KPSW dzieła oryginalnego, które nie może stanowić w żadnej części plagiatu i autoplagiatu (całości lub fragmentów publikacji książek opublikowanych w innych wydawnictwach).
 2.  Autor zapewnia, że przekazane Wydawnictwu KPSW prawa autorskie do utworu w dniu jego przyjęcia nie będą ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, korzystanie z publikacji i rozporządzanie nim przez Wydawnictwo KPSW nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.
 3.  W przypadku prac zbiorowych, autor składający wniosek o wydanie publikacji jest zobowiązany określić autorstwo poszczególnych fragmentów dzieła.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
podpis rektora
instagram
instagram
instagram