Projekt dla pielęgniarstwa

Projekt pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów
i absolwentów kierunku pielęgniarstwo”.

projekt ue

Celem Projektu pn. „Opracowanie i wdrożenie programu rozwojowego KPSW dla studentów i absolwentów kierunku pielęgniarstwa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie nr 5.5 Rozwój usług pielęgniarskich jest poprawa jakości kształcenia wyższego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej w Jeleniej Górze (KPSW) na kierunkach medycznych, która przełoży się na zwiększenie zainteresowania studiami na kierunku pielęgniarstwo i tym samym przyczyni się do wykształcenia dodatkowej liczby absolwentów.Jednocześnie Projekt wpłynie na rozwój kompetencji zawodowych i kwalifikacji kadr medycznych odpowiadających na potrzeby epidemiologiczno-demograficzne kraju.

 

Cel ten uczelnia zamierza osiągnąć dzięki podjęciu następujących działań:

1. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwojowego dla kierunku Pielęgniarstwo.

2. Opracowanie i wdrożenie uczelnianego programu rozwoju absolwentów kierunku Pielęgniarstwo.

Projekt obejmuje wsparcie dla studentów Pielęgniarstwa z naboru 2017/2018 oraz 2018/2019 poprzez następujące działania:

  1. Wdrożenie uczelnianego programu stypendialnego, w ramach którego 75% studentów przez dwadzieścia miesięcy otrzyma stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł/msc.
  2. Realizację płatnych praktyk kursowych.
  3. Cykl medycznych szkoleń zawodowych dla absolwentów Pielęgniarstwa, w tym wypłatę stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł  przez okres 24 miesięcy po podjęciu pracy w placówkach służby  zdrowia.
  4. Program absolwenta ułatwiający znalezienie zatrudnienia w podmiotach leczniczych.

Ogólna wartość projektu:       2 988 653,35 zł.

Aktualności i ogłoszenia do projektu >>>

instagram
instagram
instagram