Uczelnia bez barier

fundusze ueProjekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

„Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Uczelnia bez barier”

Głównym celem  projektu jest osiągnięcie znacznego wzrostu dostępności Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze dla osób z  niepełnosprawnościami poprzez wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości kadry pracowniczej Uczelni w zakresie kształcenia osób niepełnosprawnych (ON), likwidację barier i poprawę dostępu ON do kształcenia na poziomie wyższym.

Cel główny zostanie zrealizowany poprzez:

1. Wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni.

2. Zwiększenie dostępności architektonicznej i komunikacyjnej.

3. Opracowanie i wdrożenie procedur mających na celu zwiększenie jakości i zakresu działań realizowanych w KPSW na rzecz ON.

4. Realizację szkoleń z zakresu ON dla pracowników dydaktycznych i kadry administracyjnej, prowadzących do wzrostu świadomości i kompetencji u pracowników.

Kluczowym odbiorcąprojektu jest KPSW, gdyż wszystkie zaplanowane działania nakierowane są na wsparcie zmian organizacyjnych na Uczelni. Wdrożenie racjonalnych dostosowań, usprawnienie polityki Uczelni w zakresie zarządzania oraz podnoszenie świadomości i kompetencji kadry Uczelni z zakresu niepełnosprawności przełoży się na zapewnienie dostępności Uczelni.

Grupą docelową są pracownicy dydaktyczni i administracyjni.

Bezpośrednim odbiorcą będą także wszyscy studenci Uczelni w tym osoby z niepełnosprawnością.

Pośrednimi odbiorcami są osoby, które skorzystają ze zmian wprowadzonych dzięki finansowaniu projektu, wszyscy Ci, do których kierowana będzie oferta Uczelni.

Łączna wartość projektu to: 1 533 117,12 zł

harmonogram >>>

regulamin rekrutacji do projektu >>>

aktualności >>>

instagram
instagram
instagram