Regulamin rekrutacji do projektu "Uczelnia bez barier"

fundusze ueProjekt pod nazwą „KPSW – Uczelnia bez barier”  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Regulamin rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach oraz na objęcie funkcji koordynatora wydziałowego ds. Osób Niepełnosprawnych realizowanych w ramach Projektu pn.„KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie nr 3.5  Kompleksowe programy szkół wyższych.

§ 1

Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady przeprowadzania procesu rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach oraz procesu zatrudnienia koordynatorów wydziałowych ds. osób niepełnosprawnych a w szczególności kryteria kwalifikacyjne, zasady przyjmowania zgłoszeń i kwalifikacji.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
 2. Uczelni – oznacza to Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze, zwaną dalej KPSW;
  1. Projekcie – oznacza to projekt „KPSW – Uczelnia bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

§ 2

W celu zapewnienia równego dostępu do informacji o projekcie oraz zachowania zasad sprawiedliwej rekrutacji wobec wszystkich zainteresowanych pracowników KPSW podjęte zostaną następujące działania:

 1. zamieszczenie informacji o prowadzonej rekrutacji oraz regulaminu rekrutacji pracowników do udziału w szkoleniach na stronie internetowej Uczelni,
 2. zamieszczenia informacji o prowadzonej rekrutacji na objęcie funkcji koordynatora wydziałowego ds. Osób Niepełnosprawnych na stronie internetowej Uczelni,
 3. pracownicy zainteresowani udziałem w projekcie przedłożą w Biurze Projektu wypełniony wniosek rekrutacyjny.

§ 3

Niniejszy regulamin dotyczy wszystkich szkoleń odbywających  się w ramach Projektu. Pracownik może złożyć wniosek o udział maksymalnie w dwóch szkoleniach .

§ 4

Do udziału w Projekcie są uprawnieni nauczyciele akademiccy KPSW oraz pracownicy administracyjni KPSW,  którzy:

a) są zatrudnieni w Uczelni na umowę o pracę,

b) złożyli wniosek rekrutacyjny w terminie,

c) uzyskali najwyższą liczbę punktów z oceny wniosku w procesie rekrutacji.

§ 5

 1. Dla obliczenia liczby punktów uzyskanych w procesie rekrutacji w odniesieniu do uczestnictwa w szkoleniach stosuje się następujące kryterium:

- udział w kursach, szkoleniach, warsztatach z tej samej tematyki :

a) tak – 0 pkt.

b) nie – 10 pkt.

 

 1. Kryteria rekrutacji na funkcję koordynatora wydziałowego ds. Osób Niepełnosprawnych:
 2. wykształcenie wyższe, tak – 10 pkt, nie – 0 pkt
 3. posiadanie kompetencji i umiejętności zdobytych na szkoleniach i warsztatach, od 0-10 pkt.
 4. przedstawienie koncepcji działań jakie planuje podjąć kandydat/ka w zakresie wsparcia osób niepełnosprawnych, od 0-10 pkt

§ 6

 1. W oparciu o wynik punktowy uzyskany w procesie rekrutacji kandydaci zostaną uszeregowani na liście rankingowej w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów.

§ 7

W przypadku, gdy liczba chętnych do udziału w danym wsparciu przekroczy liczbę miejsc, lista rankingowa, o której mowa w § 6, zostanie podzielona na listę podstawową i rezerwową.

§ 8

Do udziału w danym wsparciu zostaną zakwalifikowani pracownicy znajdujący się na liście podstawowej.

§ 9

Decyzję o zakwalifikowaniu pracownika do danego wsparcia podejmuje powołana przez Rektora Komisja Rekrutacyjna.

§ 10

Wybór pracownika z listy rezerwowej możliwy jest w przypadku rezygnacji z udziału we wsparciu kandydata z listy podstawowej.

§ 11

W przypadku mniejszego niż zakładane zainteresowanie pracowników udziałem we wsparciu przeprowadzona zostanie dodatkowa rekrutacja.

§ 12

Ogłoszenie listy pracowników zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z listą osób rezerwowych opublikowane zostanie na stronie www.kpswjg.pl.

 

§ 13

Regulamin wchodzi w życie z dniem  26.01.2021 r.

instagram
instagram
instagram